Leiing av digital skoleutuvikling

Hvordan kan du endre IKT-strukturene på din arbeidsplass og arbeidskollegas holdninger til IKT, slik at skolen min blir godt rustet til å møte fremtiden?

Skolen ble til for å opplyse folket i en tid da informasjon og kunnskap var en mangelvare (Hagelia, 2015). Samfunnet og teknologien har endret seg mye de siste 20 årene, og hvilke egenskaper som blir sett på som attraktive i arbeidsmarkedet har også endret seg. Med LK06 har skolen fått et større fokus på de digitale ferdighetene gjennom å gjøre dem til en av fem grunnleggende ferdigheter. Generelt har skolene mye teknologisk utstyr – vi vet at noen sliter med lite utstyr. Men det hjelper jo lite hvis ikke lærerne på skolen kan bruke det på en god måte i undervisningen. Dessverre er det mange lærere som ikke vet helt hvordan de kan bruke utstyret på en god måte (Loga, 2015).

Vi trenger forståelse av begrepene skoleutvikling og skolekultur for å få til en god endring. Erstad (2011, s. 55) skriver at skolekulturen være utslagsgivende i sammenheng med hvordan man beveger seg inn i et utviklingsforløp, og også hvordan man takler å være og lære i utviklingsfasen. Teknologien åpner for at man blant annet kan arbeide og lære på nye måter, noe som utfordrer og stiller nye krav til lærerne. Fokus på utvikling er viktig både for skolen, lærere og elever, og i en utviklingsprosess er det viktig med felles mål som hele skolen jobber mot (Andersen, 2015).

Hagelia (2014) har samlet ferdighetene som Ludvigsen utvalget mente var viktige for det 21. århundre i en wiki.

Kompetansene som er listet opp er verdsatt i samfunnet og arbeidslivet generelt. Det er derfor viktig at lærere tenker over om de hjelper elevene til å utvikle disse kompetansene godt nok i skolen. Mange av kompetansene kan trekkes inn under digital kompetanse og IKT, og det er derfor viktig at lærerne tenker over hvordan de kan trene opp disse ferdighetene, både for seg selv og for elevene. Som nevnt tidligere ble skolen til for å opplyse folket. I dagens samfunn derimot finnes informasjon og kunnskap over alt, og det å finne frem i denne jungelen blir stadig vanskligere. I arbeidslivet er det å kunne søke informasjon samt samarbeid svært attraktive ferdigheter, mens blant noen lærere sees dette fremdeles på som juks (Sandberg, 2015). Det å pugge vil fremdeles være viktig, men det å kunne søke og samarbeid for å finne informasjon blir stadig viktigere siden kunnskap og ferdigheter ikke er gyldig like lenge som tidligere. Det å kunne søke og samarbeide på ulike plan er ikke bare viktig for barn og unge, men er også svært viktig for lærerne. Her vil blant annet det å kunne skape og utvide personlige læringsnettverk, både med og uten digitale hjelpemidler, kunne hjelpe den kompetente læreren til å utvikle seg (Kjos-Wenjum, 2015).

Se et utvalg av studentenes blogger her på Pinterest.

Vil du lære mer? Ta nettstudie i Volda!

Kilder:

Andersen, June Marie (2015) Eksamensbesvarelse, Høgskulen i Volda

Erstad, Ola (2011) Digitalt kompetente skoler. I O. Erstad & T. E. Hauge (Red.),

Skoleutvikling og digitale medier – kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring (s. 47-63). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Hagelia, Marianne (2014) http://portefolio.wikispaces.com

Hagelia, Marianne (2015) Leksjon Ledelsesteori i det teknologitette klasserommet, Høgskulen i Volda

Kjos-Wenjum, Roar (2015) Mappeoppgave 3, Høgskulen i Volda

Loga, Edin (2015) Mappeoppgave 3, Høgskulen i Volda

Sandberg, Magnus (2015) Digital kompetanse er målet. Lest 04.05.2015 fra

https://magnushs.wordpress.com/2015/02/28/digital-kompetanse-er-malet/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>